Preloader

Imate pitanja? 01 / 4576 666

Jezični pristup prilagođen je potrebama poslovnih ljudi

Lingua grupa postala je ove godine škola partner s Regent School of London
Lingua grupa, škola stranih jezika, osmišljava i provodi programe stranih jezika koje razvijaju jezičnu samostalnost, samoinicijativu i sigurnost u kontaktiranju sa stranim partnerima i tvrtkama.

Jezični consulting – Lingua grupa pomaže u jezičnom planiranju poslovnog putovanja, poslovnog sastanka ili poslovnog razgovora – ističe Ana Mavar, direk torica škole. Tr

ajanje specijalnih programa dogovara se ovisno o potrebama klijenta, a može trajati od deset sati na dalje. – Naši su cikljevi osnažiti klijenta u jezičnoj samostalnosti, postići jezičnu sigurnost u poslovnoj komunikaciji i upoznati ga s običajima i kulturom strane zemlje.

Radionice vještina:

Pristup učenju stranih jezika osniva se na komunikacijskoj metodi. To znači da se razvija jezična kompetencija u sve četri vještine: vještini govora, slušanja, čitanja i vještini pisanja. Škola također kombinira jezični pristup s potrebama poslovnog svijeta. Stručni tim planira i organizira nastavni program u skladu s jezičnim predznanjem kandidata i sve što se od tada događa je komunikacija, što znači da je prezentacija, uvježbavanje i produkcija jezika.  A. Mavar kaže da je vještina prezentacije postala ključna u poslovnom jeziku. Lingua grupa ima svoj poseban pristup poslovnim vještinama, koji se temelji na najnovijim istraživanjima poslovne komunikacije. Workshop vještine prezentacije analizira  koje su potrebne dobrom i efikasnom izlagaču. Naglasak je na autentičnom jeziku profesionalnih izlagača te govorničkim vještinama. Aktivan pristup kroz radionicu vodi polaznike do dobro organizirane prezentacije. A. Mavar tvrdi kako je u komunikaciji u poslovnom svijetu veoma važan način na koji se govori. – Naš je zadatak u procesu učenja stranog jezika osvijestiti polaznika o registru stranog jezika koji je drukčiji i poseban u svakoj kulturi. Lingua grupa u pravilu ostaje u kontaktu s polaznicima. – Pratimo zajednički njihov rad i uspijeh u karijeri. Savjetujemo im što i kako dalje raditi na jeziku da bi ostali u formi. Informiramo ih o novinama na području jezika – novim programima i vještinama koje uvodimo, novim publikacijama, priručnicima i rječnicima. Preporučujemo gdje se jezično usavršavati u inozemstvu – objašnjava A. Mavar.

Međunarodna suradnja:

Ove godine Lingua grupa postala je škola partner s Regent School of London. Na taj način omogućava zajedničko planiranje i provođenje edukacija polaznika u Engleskoj. To znači da su programi ujednačani i da se zajednički vodi briga o jezičnoj karijeri polaznika. Lingua grupa je inače i akreditacijski ispitni centar Londonske komore/ London Chamber od Industry and Commerce, te se međunardni poslovni ispit jezika LCCI može polagati i u Lingua grupi. Stoga se svjedodžba LCCI može dobiti i ovdje, bez potrebnog odlaska u London.